Abu Dhabi, 10m, NAny duration, Any time
Suurbritannia, Itaalia, Prantsusmaa, Anywhere

Dubai1 day - 1 day, 16 Dec 2012 - 5 Jan 2013
Anywhere, Asia, Africa, Anywhere, Venemaa, Europe
Dubai airport 30 minutes
Dubai airport 30 minutes
1 day - 4 weeks, Any time
Anywhere